Statut Asocijacije

by | Nov 27, 2019 | konoplja

U skladu sa čl. 10, 11 i 12 Zakona o udruženjima (»Službeni List RS«, br. 44/18) na osnivačkoj skupštini održanoj dana 27.11.2019. godine, u Novom Sadu, donet je:

S   T   A   T   U   T

Nacionalne asocijacije konopljara Srbije

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Nacionalna asocijacija kudeljara Srbije (u daljem tekstu: Asocijacija) je dobrovoljno, nevladino i nedobitno udruženje, zasnovano na slobodi udruživanja, osnovano na neodređeno vreme, kao krovna organizacija uzgajivača, proizvođača i prerađivača konoplje, drugih pravnih i fizičkih lica, strukovnih i drugih udruženja građana koja se bave konopljom u skladu sa zakonom, a radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite i unapređenja uzgoja, proizvodnje, prerade i distribucije konoplje i proizvoda konoplje u skladu sa zakonom.

Naziv i sedište

Član 2.

Naziv Asocijacije je: Nacionalna asocijacija konopljara Srbije

Skraćeni naziv je: NAKS

Engleski naziv: National Hemp Association of Serbia

Sedište Asocijacije je u Novom Sadu.

Asocijacija svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije i na međunarodnom planu u skladu sa Ustavom, zakonom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ovim Statutom.

U poslovnoj korespondenciji i u javnom istupanju Asocijacija uz svoj naziv navodi i svoje sedište.

Izgled i sadržina pečata

Član 3.

Asocijacija ima pečat pravougaonog oblika na kojem je ispisan naziv i sedište i utisnut znak Asocijacije.

Ciljevi

Član 4.

1.            Pokretanje inicijative za izmenu zakona i drugih propisa kojima se reguliše uzgoj, proizvodnja, prerada, distribucija i upotreba konoplje i proizvoda od konoplje, a u skladu sa zakonom;
2.            Učešće u svim javnim raspravama o izmenama postojećih i donošenju novih zakona i drugih propisa, radnim grupama, komisijama i drugim državnim i nevladinim telima čiji rad se odnosi na izmenu i donošenje zakona i drugih propisa o konoplji.
3.            Podsticanje i razvoj uzgoja, proizvodnje, prerade i distribucije konoplje, a radi šire upotrebe konoplje u industriji i medicini, za proizvodnju hrane, lekova, kozmetičkih preparata, građevinskog materijala, papira, plastike, goriva, odeće, užadi, konca itd. kako bi se doprinelo razvoju svesti o višestrukoj korisnosti konoplje, kao i razvoju ekološke svesti, o potrebi zaštite životne sredine, spasavanju seče šuma, smanjenju opšteg zagađenja usled upotrebe tzv. nečistih izvora energije, te poljoprivrednom i privrednom razvoju uopšte;
4.            Zastupanje interesa te pružanje pomoći članovima Asocijacije, kao i svim licima zainteresovanim za saradnju u oblasti ostvarivanja ciljeva Asocijacije, u skladu sa zakonom, interesima i odlukama Asocijacije;
5.            Ulazak u članstvo EIHA (European Industrial Hemp Association) i saradnja sa međunarodnim organizacijama koje se bave konopljom.

Član 5.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Asocijacija naročito:

1.            Pokreće inicijative za donošenje novih i izmene važećih zakonskih i drugih propisa o uzgoju, proizvodnji, preradi, distribuciji i upotrebi konoplje i proizvoda od konoplje, u skladu sa zakonom;

2.            Učestvuje u svim javnim raspravama o izmenama postojećih i donošenju novih zakona i drugih propisa, radnim grupama, komisijama i drugim državnim i nevladinim organizacijama i telima čiji rad se odnosi na izmenu i donošenje zakona i drugih propisa o konoplji;

3.            Prikuplja i obrađuje stručnu, naučnu, tehničku, pravnu, medicinsku i drugu dokumentaciju, literaturu, studije, zakone i druge propise o uzgoju, proizvodnji, preradi, distribuciji i upotrebi konoplje i proizvoda od konoplje;

4.            Organizuje, samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama, tribine, stručne skupove, prezentacije, seminare, kulturne i druge manifestacije i na druge načine informiše javnost iz oblasti ostvarivanja ciljeva;

5.            Sarađuje sa svim državnim i javnim institucijama, organima, komisijama, radnim telima i drugim državnim i nevladinim organizacijama, pojedincima, pravnim i fizičkim licima na teritoriji R. Srbije i inostranstvu, u skladu sa zakonom;

6.            Druge aktivnosti i mere koje doprinose realizaciji ciljeva Asocijacije;

Uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva

Član 6.

Asocijacija nema individualne članove.

Član Asocijacije može biti svako pravno lice ili preduzetnik, odnosno fizičko lice koje se bavi uzgojem, proizvodnjom, preradom ili distribucijom konoplje i koje je registvrovano za obavljanje navedene delatnosti u skladu sa zakonom, druga pravna lica, poljoprivredna gazdinstva, strukovna i druga udruženja građana koja se bave konopljom u skladu sa zakonom, koje prihvata ciljeve i Statut Asocijacije i podnese urednu prijavu za učlanjenje Upravnom odboru i kome Upravni odbor Asocijacije odobri prijem u članstvo.

Izuzetno fizička lica mogu biti članovi Asocijacije ukoliko to odluči Skupština 2/3 većinom glasova. 

 Maloletno lice ne može biti član, u skladu sa zakonom.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Člasntvo u Asocijaciji može biti:

1) AKTIVNO ČLANSTVO: Aktivan član je svaki član koji je izmirio obavezu članarine u tekućoj godini.

Pravo učešća u radu Skupštine i drugih organa imaju isključivo aktivni članovi.

2) NEAKTIVNO ČLANSTVO: Neaktivan član je član koji ne ispunjava svoje materijalne obaveze duže od jedne godine.

Njegova prava i obaveze koje proističu iz članstva miruju sve do izmirenja istih. Za vreme mirovanja članstva član nema prava koja proističu iz Statuta, Pravilnika i drugih opštih akata Asocijacije.

3) POČASNO ČLANSTVO: Počasni članovi su članovi koji svojim radom i aktivnošću steknu naročite zasluge za unapređenje i organizaciju rada Asocijacije ili koji su istaknute ličnosti visokog društvenog ugleda koji svojim članstvom doprinose interesima Asocijacije.

Počasni član ima pravo učešća u radu organa Asocijacije bez prava glasa.

Izuzetno počasni član Asocijacije može dobiti pravo glasa odlukom Skupštine asocijacije.

Počasni član se postaje po pozivu i odlukom Upravnog odbora.

Član 7.

Svojstvo člana prestaje:

1.            Istupanjem iz Asocijacije;
2.            Prestankom rada članice;
3.            Isključenjem.

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.

Prestankom rada člana prestaje i članstvo u Asocijaciji.

Upravni odbor će konstatovati da je članu prestalo članstvo u Asocijaciji istupanjem ili prestankom rada člana.

Članstvo u Asocijaciji može prestati isključenjem zbog nepoštovanja Ustava, zakona, opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava, odredaba ovog Statuta, drugih pravila Asocijacije ili narušavanja ugleda Asocijacije ili njenih pojedinačnih članova.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor, na obrazloženi predlog bilo kog člana i o tome obaveštava sve članove Asocijacije putem javne internet stranice ili na drugi prigodan način (kao i Skupštinu na prvoj narednoj sednici).

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva.

Asocijacija vodi evidenciju o svojim članovima, u skladu sa zakonom.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član 8.

Aktivan član ima pravo da:

1) Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Asocijacije;
2) Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Asocijacije;
3) Bira i bude biran u organe Asocijacije;
4) Bude blagovremeno obavešten i potpuno informisan o radu i aktivnostima Asocijacije i druga prava u skladu sa zakonom.

Aktivan član je dužan da:

1) Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Asocijacije;
2) Učestvuje, u skladu sa interesovanjem i mogućnostima, u aktivnostima Asocijacije;
3) Plaća članarinu;
4) Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Visinu članarine u toku godine određuje Upravni odbor prilikom utvrđivanja finansijskog plana za predstojeću godinu.

Član je odgovoran za štetu koju nanese Asocijaciji ili nekom od članova Asocijacije, u skladu sa zakonom.

Unutrašnja organizacija

Član 9.

Organi Asocijacije su Skupština, Upravni odbor, Predsednik upravnog odbora i Nadzorni odbor.

Funkciju Zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu Zamenik predsednika Upravnog odbora. Upravni odbor može imenovati i druga lica ovlašćena za zastupanje Asocijacije.

Mandat članova organa traje 3 (tri) godina i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

U slučaju kada je istekao mandat organa, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa.

Članovi organa dužni su da rade u interesu asocijacije i da se pridržavaju zakona, Statuta i drugih opštih akata Asocijacije i da se ponašaju u skladu sa ugledom Asocijacije.

S K U P Š T I N A

Sastav i odlučivanje Skupštine

Član 10.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju isključivo aktivni članovi.

Skupštinu Asocijacije čine po jedan delegat svakog Aktivnog člana.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora, kao i na inicijativu najmanje 1/3 članova Skupštine. Inicijativa se podnosi u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu Skupštine saziva Predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja sednice i predlogu dnevnog reda. Članovi Skupštine koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju sednici imaju pravo prisustva elektronskim putem (e-mail) ili na drugi način koji omogućava njihovo audio-vizuelno prisutvo, u skladu sa tehničkim mogućnostima Asocijacije i pojedinih članova Skupštine.

Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja, neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova

U toku rada Skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju Predsedavajući Skupštine i zapisničar. U zapisniku se obavezno konstatuje: broj prisutnih članova, dnevni red, rezultati glasanja i suština diskusija i predloga koje su iznosili članovi. Svaki član ima pravo uvida u zapisnik sa Skupštine.

Nadležnost Skupštine

Član 11.

Skupština:

1)            Donosi plan i program rada;
2)            Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3)            Usvaja i stavlja van snage opšte akte Asocijacije;
4)            Bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5)            Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6)            Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7)            Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Asocijacije;
8)            Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština može deo svojih ovlašćenja preneti na Upravni odbor i poveriti obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Upravnom odboru, osim odluka o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i presatanku rada Asocijacije.

U P R A V N I  O D B O R

Sastav i odlučivanje Upravnog odbora

Član 12.

Upravni odbor je izvršni organ Asocijacije, koji se stara o sprovođenju ciljeva koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 7 (sedam) članova, koje bira i opoziva Skupština.

Upravni odbor iz redaova svojih članova bira Predsednika i Zamenika Predsednika.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje dve trećine članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Upravni odbor vodi zapisnik na sednicama Upravnog odbora i zapisnik dostavlja članovima Skupštine u elektronskoj formi, putem internih publikacija ili na drugi pogodan način.

Predsednik Upravnog odbora

Član 13.

Predsednik Upravnog odbora je istovremeno i Zastupnik Asocijacije.

Zamenik Zastupnika Asocijacije ovlašćen je da zastupa Asocijaciju i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Asocijacije, a u odsustvu Predsednika Upravnog odbora i zastupnika obavlja i druge poslove iz delokruga Predsednika Upravnog odbora.

Upravni odbor može imenovati i druga lica ovlašćena za zastupanje Asocijacije.

Delokrug rada Predsednika Upravnog odbora

Član 14.

Predsednik Upravnog odbora:

1.            Predstavlja i zastupa Asocijaciju u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
2.            Rukovodi radom Asocijacije i usklađuje aktivnosti organa Asocijacije;
3.            Utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor;
4.            Organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje Asocijacije sa nadležnim državnim organizacijama i drugim organima;
5.            Saziva sednice i rukovodi radom  Skupštine i Upravnog odbora;
6.            Brine o izvršavanju programa, planova, odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora i prati njihovo izvršavanje;
7.            Odobrava službena putovanja;
8.            Organizuje i kontroliše obavljanje stručnih i administrativnih poslova u Asocijaciji i preduzima mere za unapređenje tih poslova;
9.            Stara se o pripremama sednica organa Asocijacije;
10.          Obavlja i sve druge poslove od interesa za Asocijaciju, a koji nisu stavljeni u nadležnost drugih organa po ovom Statutu.

Predsednik Upravnog odbora deo svojih ovlašćenja može preneti u nadležnost Zamenika Predsednika Upravnog odbora.

Za pojedine stručne oblasti Predsednik Upravnog odbora može imenovati stručne savetnike.

Nadležnost Upravnog odbora

Član 15.

Upravni odbor:

1.  Sprovodi plan i program Asocijacije;
2.  Rukovodi radom Asocijacije između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Asocijacije;
3.  Organizuje redovno obavljanje delatnosti Asocijacije;
4. Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
5.  Donosi finansijske odluke;
6.  Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje dva članaAsocijacije i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
7.   Odlučuje o pokretanju postupka za nadoknadu štete u slučajevima iz člana 25, stav 2, Zakona o udruženjima i po potrebi određuje posebnog zastupnika za taj postupak;
8.   Bira predstavnika Asocijacije u organizacijama i savezima čiji je Asocijacija član;
9.   Uređuje unutrašnju organizaciju Asocijacije;
10. Određuje način vođenja stručne evidencije u Asocijacije, izgled članske karte i utvrđuje visinu članarine;
11. Obavlja poverene poslove i donosi odluke, za koje je ovlašćenje za donošenje Skupština prenela na Upravni odbor;
12. Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašteni da odlučuju drugi organi Asocijacije.
13. Upravni odbor je u obavezi da jednom mesečno pismeno (putem mail-a) obaveštava sve članove o planovima i aktivnostima UO i Asocijacije, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.

N A D Z O R N I  O D B O R

Član 16.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Asocijacije i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor i Skupštinu na prigodan način.

Nadzorni odbor ima 2 (dva) člana koje bira Skupština.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 18.

Rad Asocijacije je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Asocijacije, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primeren način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Asocijacijepodnose se članovima na uvid na sednici Skupštine.

Član 19.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Asocijacija uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama, savezima, drugim pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu, u skladu sa zakonom. Asocijacija može pristupiti domaćim i međunarodnim udruženjima i savezima, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 20.

Asocijacija pribavlja sredstva: od doprinosa svojih članova (članarine i dobrovoljnih priloga); donacija i poklona, prihoda od sopstvenih aktivnosti; sponzorstva; javnih prihoda; ekonomsko-propagandne delatnosti; zakupnina; ulaganja kapitala; kamata i dividendi; i na drugi zakonom dozvoljen način.

Prestanak rada Asocijacije

Član 21.

Asocijacija prestaje sa radom odlukom Skupštine i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom u slučaju prestanka rada Asocijacije

Član 22.

U slučaju prestanka rada, imovina Asocijacije preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa zakonom.

Član 23.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 24.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Asocijacije.

U Novom Sadu;                                                        

Dana: 27.11.2019. godine.